เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]130
102 ประกาศรายชื่อคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]33
103 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]25
104 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ประชาสามัคคี ม.2-ซ.ตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด ม.3 [ 13 ก.ย. 2564 ]154
105 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2564 ]215
106 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซิ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน [ 25 ส.ค. 2564 ]137
107 ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]508
108 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระยายน้ำ คสล.รูปตัวยูจากตู้โทรศัพท์ ซอยใจเย็นไปซอยร่วมใจพัฒนา ม.7 [ 14 มิ.ย. 2564 ]134
109 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขาวจากบ้านางสาวประนอมชำนาญเพียร ถึงถนนสาย ฉ ชุมชนโพธิ์แสนสุข [ 14 มิ.ย. 2564 ]127
110 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซ.เหมือนฝันไปบ้านนางปราณี ชุมชนก้าวไกลพัฒนา [ 14 มิ.ย. 2564 ]136
111 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.แจ้งสว่าง ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ม.6 [ 14 มิ.ย. 2564 ]132
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนพีแก้ว ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด ม.5-บ้านตลาด ม.3 [ 14 มิ.ย. 2564 ]126
113 ประกาศคำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลตลาด [ 8 มิ.ย. 2564 ]265
114 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2564 ]193
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2564 ]235
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนต.ค.-มี.ค.)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]216
117 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้า ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 31 มี.ค. 2564 ]214
118 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ [ 31 มี.ค. 2564 ]118
119 ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]218
120 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 15 มี.ค. 2564 ]1497
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17