เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลตลาดโดยไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานภาครัฐ รํฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักฐานประกอบคำลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร (ธกส.)
ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-415234    เอกสารประกอบ

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ