เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559
1. ภาษีโรงรือนและที่ดิน
    ยื่นแบบแสดงรายารเพื่อเสียภาษี ตังแต่วันที่  5 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ภาษีป้าย
    ยื่นแบบแสดงรายกรเพื่อเสียภาษี ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 และชำระภาษีภายใน 30 วันแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. ภาษีบำรุงท้องที
     ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559
     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ