เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึก "ชาวโคกสูงร่วมใจ ต่อต้านภัยทุจริต" [ 25 ต.ค. 2561 ]189
242 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ [ 11 ต.ค. 2561 ]193
243 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่1) [ 1 ต.ค. 2561 ]197
244 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]217
245 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]196
246 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]188
247 วาระประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]181
248 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]176
249 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 14 ส.ค. 2561 ]246
250 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 8 ส.ค. 2561 ]171
251 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(ไตรมาสที่4) [ 2 ก.ค. 2561 ]175
252 รายงานการเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร/ มินิมาร์ท/โรงอาหาร 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]225
253 สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยา [ 12 มิ.ย. 2561 ]202
254 ประกศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2561 ]187
255 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 [ 3 มี.ค. 2561 ]172
256 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้านตลาด [ 26 ก.พ. 2561 ]204
257 แผนผั้งขั้นตอนการ/การตอบเรื่องร้องเรียนประชาชน [ 15 ก.พ. 2561 ]190
258 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ [ 5 ก.พ. 2561 ]198
259 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]202
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปที่สาธารณะ [ 7 พ.ย. 2560 ]178
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17