เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 12 ต.ค. 2563 ]139
22 รายงานผลดำเนินการด้านการส่งเสริมมาตรบาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2563 ]196
23 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2563 ]188
24 กิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 ส.ค. 2563 ]185
25 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]181
26 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]184
27 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาด [ 19 มิ.ย. 2563 ]184
28 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]160
29 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 6 มิ.ย. 2563 ]163
30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]163
31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]177
32 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]164
33 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 20 พ.ค. 2563 ]177
34 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]161
35 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]166
36 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]161
37 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]170
38 มาตรการป้องกันการับสินบน เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]159
39 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]244
40 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]164
 
|1หน้า 2|3