สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
4 วาระประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]
6 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 14 ส.ค. 2561 ]
7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 8 ส.ค. 2561 ]
8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(ไตรมาสที่4) [ 2 ก.ค. 2561 ]
9 รายงานการเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร/ มินิมาร์ท/โรงอาหาร 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]
10 สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยา [ 12 มิ.ย. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14