สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลตลาด  จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยะขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่แการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิน  สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3RS คือ 1.R (Reduce) ลดการใช้  2.R (Reuse) การใช้ซ้ำ  3.R (Recycle) การรีไซเคิล  เน้นส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  สร้างมูลค่าจากขยะและสามารถนำขยะที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยังยืน  ตลอดจนการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งขยายผลหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย  

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563