สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
มาตรการ
แผนพัฒนาสุขภาพ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ฉีดวัคซีนสุนัข แมว ของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
       วันที่ 20 กันยายน 2564 นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ทำการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ชุมชน...
 
  ฉีดวัคซีนสุนัข แมว ของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุน...
  โครงการพัฒนากำลังคน (Workforce)
  โครงการพัฒนาการเด็กที่ดีเริ่มที่โภชนาการแม่
  ตัดต้นไม้โค่นล้มขวางทางน้ำไหลที่คลองแคออกจากลำคลอง
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน...
  การขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน
  รับมอบยางแอสฟัลต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุ...
  นำยางแอสฟัลต์มาถมหลุมในถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหต...
  กำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำคลองส่งน้ำชลประทาน
  ประชุมปรึกษาหารือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาถนนกับ ท่านธั...