สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
       ประชาสัมพันธ์ ระบบ “เพื่อนครอบครัว : Family Line”
ช่องทางการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online) สำหรับสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นเรื่องครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว กฎห...
 
  ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
  กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด
  กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ประจำเดือนมิถุ...
  แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ครั้งที่2/2564
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ...
  โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทใ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔
  คัดกรองสุขภาพประเมินความเสี่ยง covid 19
  กิจกรรมให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที...