วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗๖๓๘๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด สายเลียบคลองชลประทาน สุรนารี-โนนทัพม้าสามัคคีฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูจากตู้โทรศัพท์ ซอยใจเย็นไปซอยร่วมพัฒนา ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งสว่าง ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)