สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

    รายละเอียดข่าว

ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทาง 2 คือ ทาง URL และ QR Code
ttps://itas.nacc.go.th/go/eit/30kh9f

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564