สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 14 ส.ค. 2561 ]
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 8 ส.ค. 2561 ]
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(ไตรมาสที่4) [ 2 ก.ค. 2561 ]
4 รายงานการเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร/ มินิมาร์ท/โรงอาหาร 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]
5 สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยา [ 12 มิ.ย. 2561 ]
6 ประกศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2561 ]
7 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 [ 3 มี.ค. 2561 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้านตลาด [ 26 ก.พ. 2561 ]
9 แผนผั้งขั้นตอนการ/การตอบเรื่องร้องเรียนประชาชน [ 15 ก.พ. 2561 ]
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ [ 5 ก.พ. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22