สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัามพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]
2 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2562 ]
3 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 10 ธ.ค. 2561 ]
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]
5 การขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 13 พ.ย. 2561 ]
6 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ซอยพันตรีวีรยุทธ [ 12 พ.ย. 2561 ]
7 สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]
8 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด [ 5 พ.ย. 2561 ]
9 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หลังย่าโม ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี [ 5 พ.ย. 2561 ]
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22