สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]
2 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด [ 5 พ.ย. 2561 ]
3 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หลังย่าโม ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี [ 5 พ.ย. 2561 ]
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
6 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
7 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึก "ชาวโคกสูงร่วมใจ ต่อต้านภัยทุจริต" [ 25 ต.ค. 2561 ]
8 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ [ 11 ต.ค. 2561 ]
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่1) [ 1 ต.ค. 2561 ]
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19