เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]165
2 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 30 ต.ค. 2564 ]156
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]157
4 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]155
5 คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 ต.ค. 2564 ]164
6 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]170
7 คู่มือการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]178
8 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]155
9 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]154
10 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]146
11 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2563 ]146
12 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]153
13 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]153
14 แผนผังการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 5 ต.ค. 2563 ]188
15 แผนผังขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]156
16 แผนผังการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ต.ค. 2563 ]256
17 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]146
18 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2563 ]157
19 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2563 ]152