เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือข่าวสารของทางราชการ [ 20 ม.ค. 2567 ]13
2 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]12
3 คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 15 ม.ค. 2567 ]10
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 8 ธ.ค. 2566 ]26
5 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 15 มี.ค. 2566 ]18
6 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 15 ก.พ. 2566 ]29
7 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]220
8 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 30 ต.ค. 2564 ]205
9 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]217
10 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]203
11 คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 ต.ค. 2564 ]217
12 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]219
13 คู่มือการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]251
14 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]200
15 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]214
16 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]194
17 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2563 ]195
18 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]197
19 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]211
20 แผนผังการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 5 ต.ค. 2563 ]241
 
หน้า 1|2