เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
          ในพื้นที่ขององค์การบริการส่วนตำบลตลาด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดและโรงเรียนระดับประถม จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
          บุคลากร  ครู/อาจารย์ ชาย 6 คน หญิง 20 คน รวม 26 คน โดยมี นายเชาวฤทธิ์ สุนนท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด บุคลากร มี 4 คน คือ
          1. นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
          2. นางสุดใจ แม้นประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          3. น.ส.สุจิตรา พับโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
          4. น.ส.มลฤดี รัตนะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
การศาสนา
          ประชากรในตำบลตลาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 2 แห่ง คือ
                    1. วัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ โดยมี พระครูสุตตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส
                    2. วัดบำรุงธรรม หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด โดยมี พระครูบุญเกิด (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
 
การสาธารณสุข
          ตำบลตลาด มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยกระฉอด ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 โดยมีบุคลากรดังนี้
                    1. นายประภาส จีบโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขชุมชน 6 หัวหน้าสถานีอนามัยกระฉอด
                    2. นางอรุณวตี พูนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                    3. นางอุบลวรรณ ออสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                    4. นางนวลพรรณ นาคดิลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ