เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
           ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลตลาด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลตลาด และโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด
           - นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
           - มีบุคลากร ครู/บุคลากร จำนวน 8 คน

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
           - นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
           - บุคลากร  ครู/บุคลากร จำนวน 26 คน ชาย 3 คน หญิง 23 คน
 
การศาสนา
          ประชากรในตำบลตลาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 2 แห่ง คือ
                    - วัดโคกตลาด  พระครูสุตกิตติคุณ เป็นเจ้าอาวาส
                    - วัดบำรุงธรรม (กระฉอด) พระอธิการประจวบ โรจนญาโน เป็นเจ้าอาวาส
 
การสาธารณสุข
          ตำบลตลาด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
                    - นายสุรชัย พฤกษาพิสิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระฉอด
                    - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน หญิง 12 คน ชาย 3 คน