เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
          เทศบาลตำบลตลาด ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 5 บ้านกระฉอด ตำบลตลาด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,756 ไร่
กำหนดเขตตำบลตลาด ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน ดังนี้
  หมู่ที่ 1 บ้านบุ นายวิทูร รอดจอหอ กำนันตำบลตลาด
  หมู่ที่ 2 บ้านบุ น.ส.นงลักษณ์ มะณีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 3 บ้านตลาด น.ส.ทิพมาตร์ จงจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ นายวินัย  บาตรโพธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด นายธีรพงษ์ จ่างโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ นายมานพ  ซึมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง นายวินัย ชวนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา นายธีรพงษ์ สูงกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
          ตำบลตลาด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมะเริง และเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 
ภูมิประเทศ
          ทิศเหนือ จุดเริ่มต้นอยู่ที่สะพานลอยข้ามทางรถไฟระหว่างกิโลเมตรที่ 11–12 จากตัวจังหวัด นครราชสีมา บริเวณพิกัด เอสบี 950655 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบตามทางรถไฟ สายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่สะพานทางรถไฟ (ตาน้ำ – นาลาว) บริเวณพิกัด เอสบี 963650 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
          ทิศตะวันออก จุดเริ่มต้นที่ทางรถไฟ (ตาน้ำ – นาลาว) บริเวณพิกัด เอสบี 963650 ไปทางทิศใต้ ใกล้ปั้มน้ำมันพนมวัน ผ่านดอนขวาง ไปสิ้นสุดกับสระน้ำบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลตลาด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนจรดถนนสายบ้านยุ้ง – ศรีพัฒนา ซึ่งใช้เป็นแนวแบ่งเขต ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ตัดลำเหมืองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง ลำบริบูรณ์ และลำเหมืองชลประทาน จำนวน 2 แห่ง ไปจนจรดลำตะคลอง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณพิกัด เอสบี 942597 เป็นจุดสิ้นสุด ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
          ทิศใต้ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ลำตะคลอง (จุดที่ถนนสายบ้านยุ้ง – ศรีพัฒนา) บริเวณพิกัด เอสบี 942597 ไปทางทิศตะวันตกตามลำตะคลอง ซึ่งใช้เป็นแนวแบ่งเขตจนสิ้นสุดที่ลำตะคลองบริเวณพิกัด เอสบี 919593 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
          ทิศตะวันตก จุดเริ่มต้นอยู่ที่ลำตะคลอง บริเวณพิกัด เอสบี 919593 ไปทางทิศเหนือตามทางรถไฟ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใช้เป็นแนวแบ่งเขตไปสิ้นสุดที่เชิงสะพานข้ามทางรถไฟ ระหว่างกิโลเมตรที่ 11 – 12 จากตัวจังหวัดนครราชสีมา บริเวณพิกัด เอสบี 953662 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
 
ประชากร
          จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ตำบลตลาดมีประชากรทั้งสิ้น 10,475 คน ชาย 4,968 คน หญิง 5,507 คน จำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 4,499 หลังคาเรือน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 471.85 คน/ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน