เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

             ตำบลตลาด เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ประมาณ 250 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิประเทศมีลำบริบูรณ์หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ลำบริบูรณ์ไหลผ่านทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
 

             การค้าขายกับชุมชนต่าง ๆ จำเป็นต้องเดินทางข้ามลำบริบูรณ์ไปยังฝั้งตรงข้าม ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมเรียกท่าข้ามลำบริบูรณ์ว่า "ท่าตลาด" และพร้อมใจกันตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลตลาด" มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ หมู่ 2 บ้านบุ หมู่ 3 บ้านตลาด หมู่ 4 บ้านโพธิ์ หมู่ 5 บ้านกระฉอด หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง และหมู่ 8 บ้านบุพัฒนา