เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสังวาลย์  นินพุดซา -ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ นางประทีป  แก้วจันทร์
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑นางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ นางสาวกมลชนก  ชุดทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน