เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา

นาวสาวอนัญญา  เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา

นางสาวสังวาลย์  นินพุดซา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ -ว่าง-
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑นางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ นางสาวกมลชนก  ชุดทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป