เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา

นาวสาวอนัญญา  เขียนโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา


นางสาวสังวาลย์  นินพุดซา น.ส.สุพัตรา  วันทนีย์ศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ -ว่าง-
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑นางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ นางสาวกมลชนก  ชุดทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป