เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสังวาลย์  นินพุดซา นาวสาวกัลย์วริษฐ์  พุ่มพวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ นางประทีป  แก้วจันทร์
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑นางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ นางสาวกมลชนก  ชุดทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน