เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้
    1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน
    2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง
    3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
    4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
     
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
          เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดออกไป
    1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
    2. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
    3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
     
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
    1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
    3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
    4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
    5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
     
4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
    1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
    2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
    3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
     
5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
          เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
    2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
    3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
    4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนสังคม
     
6) ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
          เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง
    1. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
    2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดละรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    3. ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก
    4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย
    5. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 30 บาท