เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองช่าง

นายสุขุม ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


-ว่าง-
นายสุรสิทธิ์  ฟอนโคกสูง นายชัยฤกษ์ ทองตา
นายสันชัย ไขขุนทด
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 

 
 
  นางสาวชนิดาภา  จ่างโพธิ์  นายศรายุทธ พินิจจอหอ -ว่าง-
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


 นายอัคกร สิมมา นางสาววริศรา  จั่วสันเทียะ
นางสาวสุจิตรา รักษากลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายกฤษดา  ภิรมย์ชม
นายณัฐพล  แท่นกระโทก

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป