เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองคลัง


นางพัชรี สงสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ
นางบุญมา เพ็ชรราม
นางสาวผานิท  มาตไตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางรัชนี เติบกลาง
-ว่าง- นางสาวเกียรติสุดา ชัดสระน้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี เจือด่านกลาง นางสาวจิราพร  ผาสุขมูล
นางสาวฐิติมา เชียจอหอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวปิยะนุช  เอี่ยมจินดา


ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน