เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาด
นายประกอบ ปานสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลาด

นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.นัยน์ปพร  กองสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางปราณี เลาะสูงเนิน
นายชัชวาลย์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นางลลิดา แชจอหอ
นายอดุลย์ศักดิ์ เชิดโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการนางวรรณวิมล แชจอหอ
นางสุภาภรณ์ ภู่ไพจิตรกุล
สิบเอกนนทกร ขำเทศเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นายรัชพล บาตรโพธิ์ นางสาวปรียานุช  จอนโพธิ์ นางสาวภันทิลา  วิรากานต์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางละมัย สงมะณี นายสมหวัง ขัดโพธิ์ นายนพดล เตยโพธิ์
นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถยนต์นายเดชา พินิจจอหอ นายวิเชียร ชวนโพธิ์ นายชำนาญ จงคอยกลาง
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป
 
 
 นายอภิชาติ   แชจอหอ นายสำเนียง มะณีจันทร์
นายปิยวุฒิ   เผื่อนงูเหลือม
 พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
 

 
 นายประทวน  ด้วงโพธิ์ นายนราศักดิ์  นิจจอหอ
 
 พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง