เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาด
นายประกอบ ปานสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลาด

นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนัยน์ปพร  กองสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



นางปราณี เลาะสูงเนิน
นายชัชวาลย์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นางลลิดา แชจอหอ
นายอดุลย์ศักดิ์ เชิดโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ



นางวรรณวิมล แชจอหอ
นางสุภาภรณ์ ภู่ไพจิตรกุล
สิบเอกนนทกร ขำเทศเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายรัชพล บาตรโพธิ์ นางสาวสุวรรณี เปลื้องกลาง
นางสาวปรียานุช  จอนโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายเดชา พินิจจอหอ นายวิเชียร ชวนโพธิ์ นายนพดล เตยโพธิ์
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์


นายอภิชาติ   แชจอหอ
นายชำนาญ จงคอยกลาง
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน


 
 นายประทวน  ด้วงโพธิ์ นายสำเนียง มะณีจันทร์
นายปิยวุฒิ   เผื่อนงูเหลือม
 พนักงานดับเพลิง คนงาน คนงาน
 
 
นายนราศักดิ์  นิจจอหอ นายวิทูลย์  ทรงจอหอ
 
 พนักงานดับเพลิง คนงาน