เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายธูป  รอดจอหอ
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
  โทรศัพท์ +  081-9672318
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 

  ชื่อ +  ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  093-5369461
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
    ชื่อ +  นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  062-9492947
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางพัชรี สงสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-4289443
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายสุขุม  ขยันงาน
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  069-4268632
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวนพาภรณ์    วิเศษทรัพย์
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  088-4779931
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายอาคม เชื้อบัณฑิต
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +   064-2264300
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th