เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันที่ 14 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมี โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน และประชาชน 300 คน ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23