เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


พิธีลงนาม MOU เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ


1) ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม : วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลตลาด โดยนายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดพิธีลงนาม MOU เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ 

2) สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม : ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อสม จำนวน 130 คน

3) ผลการมีส่วนร่วม : เพื่อเป็นแกนนำที่จะนำความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้านของผู้สูงอายุ ให้ถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน : ไม่มี

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23