เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนและเครือข่าย สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2567


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการและเครือข่ายการดำเนินงานกองทุน ตามโครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด วัตถุประสงค์เพื่อใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินการกองทุน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและจัดทำแผนงานด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร โดยกำหนดการดำเนินจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในวันที่ 12 มีนาคม 2567 นำโดย นางวิไล นาดดิลก รองนายกเทศบาลตำบลตลาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2024-06-11
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23