เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมกับวัดในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล และภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดโคกตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือรู้จักแบ่งปันเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อจัดระบบวางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทศาสนิกชนเป็นรมณียสถาน ที่พร้อมใช้สำหรับปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส. พัฒนาวัด เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดีรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน

    1. กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big Cleaning Day)

    2. กิจกรรมปลูกต้นไม้

    3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

    4. กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ

     

2024-06-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15