เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


รับมอบเกียรติบัตรรับรอง ผ่านการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental  Health  Accreditation : EHA)  5  ด้าน


นที่ 31 มีนาคม  2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบเกียรติบัตรรับรอง ผ่านการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental  Health  Accreditation : EHA)  5  ด้าน  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 18  แห่ง  
ซึ่งประกอบด้วย  
EHA  1001  การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA  4001  การจัดการมูลฝอยทั่วไป
EHA  4003  การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
EHA  7000    การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
EHA 9002  การออกหนังสือรับรองการแจ้ง

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21