เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566”


วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” เพื่อเป็นการดำเนินการตอบสนองตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลตลาด หมู่ 7

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17