เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


การประกาศเจตนารมณ์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) ในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลดลง อันจะนำมาซึ่งความเท่าเทียม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย       การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) การเยียวยา (Remedy) ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและอำนวยความเป็นธรรมให้ครบทุกด้าน

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17