เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตำบลตลาด


ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้ความ เข้าใจ สามารถแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท และมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17