เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้นนังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2563


เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2504 และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลตลาดโดยไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              มาลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักฐานประกอบคำลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-415234
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17