เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


       ปัจจุบันการเรียนการสอนมีความจำเป็นต้องใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา และตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกระทรวงการศึกษาธิการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กต้องได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการเรียนรู้ตามกิจกรรมได้อย่างดี มีความสุข เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณค่าต่อตนเอง และสังคมต่อไป
       ศูนย์พัฒนาเดด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญส่งเสริมให้เด็๋กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17