เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 19 สิงหาคม 2563โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงาน และพิจารณาทบทวนปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17