สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
.
.
ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ +  นายดวน ฤทธิ์จอหอ
  ตำแหน่ง +  นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางเกษร ประจันดุม
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   044-415236
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
    ชื่อ +  นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
  ตำแหน่ง +  รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางพัชรี สงสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายชาติชาย รัตนสงคราม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
  ตำแหน่ง +  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายอาคม เชื้อบัณฑิต
  ตำแหน่ง +  นักบริหารงานสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  044-415236
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th