สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กลุ่มเกษตรกรบ้านภูไทพัฒนา ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง ศึกษาดูงาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. กลุ่มเกษตรกรบ้านภูไทพัฒนา ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงานแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลตลาด