สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ประจำปี 2553
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2553 ผู้นำชุมชนตำบลตลาดได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ประจำปี 2553 ณ กรมทหารราบที่ 23 ซึ่งตำบลตลาดมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน