สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2553
วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ให้กับบ้านเรือนทั้ง 8 หมู่