ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563


เทศบาลตำบลตลาดประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลเพราะปลูก เข้าร่วมประชาคมตามวัน เวลาและสถานที่รายละเอียดตามที่แนบ