ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการด้านสาธารณสุขตามกรอบกิจกรรมบริการสาธารณสุขและแบบเสนอแผนงาน/ โครงการของกองทุนฯ


ขอเชิญ...หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน
ที่มีภารกิจหน้าที่จัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุม
โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอโครงการ
ด้านสาธารณสุขตามกรอบกิจกรรมบริการสาธารณสุขและแบบเสนอแผนงาน/
โครงการของกองทุนฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563