ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจัาง ผู้บริหารท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและเจ้าาหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักสำนึกในหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบแนวทาง มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตในระบบท้องถิ่น และในการบริหารและบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลม่าบข่า  ศูนย์การจัดการขยะในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง