สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"


ประชาสัมพันธ์ ระบบ “เพื่อนครอบครัว : Family Line”
ช่องทางการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online) สำหรับสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นเรื่องครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัว
สวัสดิการสำหรับครอบครัว ความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
และแม่วัยรุ่นกับการเลี้ยงดูบุตร

ช่องทางการบริการ

www.เพื่อนครอบครัว.com
และ Line Official Account:เพื่อนครอบครัว (@linefamily)

***สอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โทร 0 2642 7747