ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยการน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563   เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยการน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนารวมจำนวน 50 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่าย ณ แปลงเรียนรู้ เทศบาลตำบลตลาด และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากท่าน ส.ทชื่น-คุณประมวล ทือเกาะ  โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาด
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา