สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชาสัมพันธ์ กองทุนผู้สูงอายุ


กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
            เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ
            เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
. การให้การสนับสนุน

 

ครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
- โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
- มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
- โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
- เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท