สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2559


เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบำรุงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด