สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559


      โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ พุทธสถานปฐมโศก จังหวัดนครปฐมและศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม พัฒนาชุมชนตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาด