สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ ๒


         เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนละ ๕ ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
                                                     งานพัฒนาชุชน