สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ ๑


      เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดเวทีการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนคณะกรรมการ ชุมชนละ ๒ คน  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และกำหนดกรอบกิจกรรม/มอบหมายภารกิจ และนัดหมายการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ 

                                                                                                     งานพัฒนาชมชน