สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการ ๓ ประสาน จับมือ จับใจ แก้ไขปัญหาชุมชน


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดโครงการ ๓ ประสาน จับมือ จับใจ แก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อสร้างทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม บูรณาการงบประมาณ/ประสานแผนการทำงานระดมการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน และสร้างภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายแต่ละตำบลประกอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ราชการ+ท้องถิ่น+ประชาชน) เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน