วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายเลียบไปบ้านยายแถม
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระฉอดเป็นสุข หมู่ที่ 5
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด หมู่ที่ 5
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำบริบูรณ์ฝั่งขวา บ้านตลาด หมู่ที่ 3
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บำรุงหน้าบ้านสารวัตรเหงา
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนอยู่ดีมีสุขจากฝายปู่ม่วงเลียบคลองแค (ฝั่งขวา) บ้านบุ หมู่ที่ 1
13  ส.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง